04. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΜΕ ΕΠΕ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΛΥΣΗ Ο.Ε. – Ε.Ε. – ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ